Việt Architect
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

18:54
Hình là một chi tiết hay một hình ảnh được đặt trên giấy, vải, hoặc trên 1 khung nền khác.
Nền là một khoảng không gian của mặt giấy.


Hình còn được gọi là đối tượng, hình thể, chi tiết, hoặc hình dạng đóng. Nền còn được gọi là không gian, khoảng dư, khoảng trắng hoặc là 1 diện lớn.


Sắp xếp ngẫu nhiên với không gian mở           Sắp xếp có trật tự với không gian đóng             Không gian đóng (chữ A)

Thuyết hình-nền nói rằng không gian là kết quả của việc sắp những hình khác nhau, việc đó cũng cần được cân nhắc giống như việc chọn lựa các hình vậy.
Một bản đồ quy hoạch.
Không gian được gọi là không gian mở (Negative Space) nếu những hình trong đó không được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Không gian đóng (Positive Space) khi được sắp xếp có hình dạng và trật tự.
Hai diện tạo nên 1 không gian...
Khi các hình hoặc không gian không rõ ràng nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được chúng, khi đó không gian được gọi là có tính ngụ ý.

VTT
Kỳ tới : Hình khối và không gian                                                                                

0 comments:

Đăng nhận xét